Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 Algemeen a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en huurovereenkomsten alsmede op de uitvoering daarvan door Partyverhuur Zwolle V.O.F. , hierna te noemen: “Partyverhuur Zwolle”, gedaan aan en/of aangegaan met derden, hierna te noemen “huurder”. b. Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van eventuele door de huurder gehanteerde algemene voorwaarden en/of condities van toepassing. c. Afwijkende voorwaarden en/of condities zijn slechts van toepassing indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De huurder kan hieraan in andere overeenkomsten geen rechten ontlenen.

ARTIKEL 2 Aanbiedingen en overeenkomsten a. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Onherroepelijke aanbiedingen vervallen na verloop van 30 dagen na de datum van het aanbod, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. b. Afbeeldingen, beschrijvingen, aanbiedingen, reclamemateriaal alsmede andere door Partyverhuur Zwolle verstrekte gegevens binden haar niet. c. Een overeenkomst komt tot stand indien Partyverhuur Zwolle de opdracht en/of aanvaarding van het aanbod schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering is begonnen, of op het moment van ondertekening van de huurovereenkomst. d. Eventuele of beweerde onjuistheden in de (opdracht)bevestiging van Partyverhuur Zwolle dienen binnen 8 dagen na de datum van de bevestiging door de huurder schriftelijk aan Partyverhuur Zwolle te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de inhoud van de bevestiging bindend is. e. De administratie van Partyverhuur Zwolle strekt tegenover de huurder tot volledig bewijs, behoudens het door de huurder te leveren tegenbewijs. f. De goederen worden gehuurd voor de periode zoals vermeld in de huurovereenkomst of (opdracht)bevestiging van Partyverhuur Zwolle. Indien de gehuurde goederen na het verstrijken van de huurperiode niet tijdig worden geretourneerd, dan wel niet op het afgesproken tijdstip voor transport gereed staan, zal voor iedere dag dat Partyverhuur Zwolle de goederen niet tot haar beschikking heeft de normale huurprijs (dag prijs) in rekening worden gebracht, onverminderd het recht van Partyverhuur Zwolle op schadevergoeding.

ARTIKEL 3 Prijzen a. Alle prijzen zijn exclusief B.T.W., tenzij anders is vermeld. b. Indien na het aanbod en/of na het tot stand komen van een overeenkomst kostprijsbepalende factoren wijzigen, waaronder o.a. begrepen belastingen, accijnzen, invoerrechten en andere heffingen en lasten van overheidswege, valutakoersen, lonen, premies, de prijzen van zaken al dan niet door Partyverhuur Zwolle van derden betrokken en/of andere factoren, die de prijs van zaken en/of diensten (mede) bepalen, is Partyverhuur Zwolle gerechtigd de in het aanbod vermelde prijs en/of de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen. De huurder die als natuurlijk persoon niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de prijs binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst wordt verhoogd, tenzij de verhoging het gevolg is van wettelijke bepalingen, in welk geval de huurder te allen tijde aan de verhoging is gebonden.

ARTIKEL 4 Waarborgsom a. De huurder is gehouden bij ondertekening van de huurovereenkomst doch in ieder geval voordat de huurder de gehuurde goederen in ontvangst neemt de in de huurovereenkomst of (opdracht)bevestiging genoemde waarborgsom te voldoen. Na beëindiging van de huurovereenkomst en nadat de gehuurde goederen aan Partyverhuur Zwolle zijn geretourneerd, wordt de waarborgsom gerestitueerd onder aftrek van de nog onbetaalde rekeningen en/of schadevergoedingen, ook indien deze voortvloeien uit andere (huur)overeenkomsten. b. De huurder is gehouden de gehuurde goederen in dezelfde staat te retourneren als waarin de huurder de goederen bij aanvang van de huurovereenkomst heeft ontvangen. Partyverhuur Zwolle is met inachtneming van het hiervoor in lid 1 vermelde slechts gehouden tot restitueren van de waarborgsom op het moment dat de huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. c. Partyverhuur Zwolle is over de waarborgsom geen rente verschuldigd.

ARTIKEL 5 Levertijden a. Opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn. Partyverhuur Zwolle is bij niet-tijdige levering niet aansprakelijk voor schade. Bij overschrijding van de levertijd met meer dan 2 dagen is de huurder gerechtigd de overeenkomst te annuleren doch niet dan nadat hij Partyverhuur Zwolle schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij de huurder aan Partyverhuur Zwolle een termijn moet gunnen van tenminste de helft van de oorspronkelijk opgegeven levertijd om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Bij annulering van de overeenkomst door de huurder is Partyverhuur Zwolle niet aansprakelijk voor schade, daaronder begrepen gevolgschade.

ARTIKEL 6 Transport a. Indien de huurder zelf zorg draagt voor het transport van de gehuurde goederen, geschiedt dit transport geheel voor rekening en risico van de huurder. De huurder is verplicht de gehuurde goederen te verpakken en te laden overeenkomstig de aard van de goederen en de wijze van transport. Indien op verzoek van de huurder bij het laden/lossen van de gehuurde goederen gebruik wordt gemaakt van de diensten van Partyverhuur Zwolle, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van de huurder. b. Indien Partyverhuur Zwolle zorgdraagt voor het transport van de gehuurde goederen, vindt bezorging uitsluitend plaats achter de eerste deur op de begane grond. De huurder dient ervoor te zorgen dat iemand gedurende de afgesproken bezorg dag en tijdstip aanwezig is voor het in ontvangst nemen van de gehuurde goederen, bij gebreke waarvan Partyverhuur Zwolle het recht heeft om het gehuurde mee terug te nemen. De hierdoor ontstane kosten zijn voor rekening van de huurder. c. De goederen dienen op de haal dag om 8:00 uur gesorteerd, gereinigd en geordend gestapeld, op de begane grond gereed te staan voor transport, op deze wijze en plek als door Partyverhuur Zwolle is afgeleverd. Zijn de goederen niet in gereedheid gebracht voor transport, dan dient de huurder de extra kosten die hierdoor ontstaan te vergoeden. Deze extra kosten bestaan onder meer uit de huurprijs die per dag voor het gehuurde wordt berekend, extra transportkosten, extra arbeidsloon voor het opstapelen, e.d. Indien de huurder zelf voor het transport naar Partyverhuur Zwolle zal zorgdragen zullen de materialen op de laatste huur dag uiterlijk om 18:00 uur bij Partyverhuur Zwolle moeten worden aangeleverd. d. Meubilair, inrichtingen, podia etc. dienen aan het einde van een huurperiode zo dicht mogelijk bij elkaar opgestapeld te staan om zodoende een spoedig transport door middel van bussen en bakwagens te bevorderen.

ARTIKEL 7 Weersinvloeden a. Partyverhuur Zwolle behoudt zich het recht voor om bij slechte klimatologische omstandigheden, een en ander uitsluitend ter beoordeling van Partyverhuur Zwolle, de huurovereenkomst ter zake de tenten te annuleren zonder dat dit de huurder het recht geeft om schadevergoeding of enige andere vergoeding te vorderen. Door Partyverhuur Zwolle reeds ontvangen bedragen zullen volledig aan de huurder worden terugbetaald. Partyverhuur Zwolle is hierover geen rente verschuldigd.

ARTIKEL 8 Annulering a. De huurder is gerechtigd de huurovereenkomst schriftelijk te annuleren, met dien verstande dat de huurder aan Partyverhuur Zwolle alsdan de navolgende vergoeding verschuldigd is: · 25% van de huurprijs indien de annulering plaatsvindt 2 weken of langer voor het ingaan van de huurperiode; · 50% van de huurprijs indien de annulering plaatsvindt binnen 1 week en 4 dagen voor het ingaan van de huurperiode; · 75% van de huurprijs indien de annulering plaats vindt binnen 4 dagen en 1 dag voor het ingaan van de huurperiode; · 100% van de huurprijs indien de annulering plaatsvindt binnen 1 dag en de huurperiode. Wanneer er via iDEAL vooruit betaald is, zullen wij €7,50 excl. btw administratiekosten berekenen. b. De huurder is gehouden de door hem verschuldigde vergoeding bij annulering binnen 3 dagen na annulering te voldoen, bij gebreke waarvan Partyverhuur Zwolle gerechtigd is nakoming van de huurovereenkomst te vorderen. 

ARTIKEL 9 Verplichtingen van de huurder a. Huurder dient goederen & tenten bij in ontvangstneming te controleren. Bij het constateren van manco’s, gebreken of andere klachten dient huurder direct contact op te nemen met verhuurder. Het gebruik van de goederen heft het recht op achteraf te reclameren. b. De huurder is gedurende de gehele huurperiode aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van de gehuurde goederen. c. Huurder zal de gehuurde goederen gedurende de huurperiode als een goed huurder onder zich houden en overeenkomstig de bestemming gebruiken. d. Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde goederen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Partyverhuur Zwolle aan een ander onder te verhuren, weder te verhuren of anderszins in gebruik te geven. e. Huurder is niet gerechtigd veranderingen in c.q. aan het gehuurde aan te brengen.

ARTIKEL 10 Goederen Partyverhuur Zwolle a. Zodra Partyverhuur Zwolle de gehuurde goederen heeft terugontvangen, worden deze goederen gecontroleerd en – indien mogelijk – in aanwezigheid van de huurder geteld. De telling door Partyverhuur Zwolle is bindend. b. De huurder is tijdens de huurperiode en zolang hij de goederen onder zich heeft aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk van en elke kwaliteitsvermindering aan de goederen, door welke oorzaak dan ook. In deze gevallen blijft de huurprijs verschuldigd, daarnaast wordt de vervangingswaarde van de verloren gegane en beschadigde goederen aan de huurder in rekening gebracht. c. Het is mogelijk om de goederen vuil te retourneren onder de volgende voorwaarden: · glazen, kommen, koppen dienen uitgeveegd te zijn en ondersteboven in de juiste kratten geplaatst te zijn; · borden en bestek dienen afgespoeld en per soort gesorteerd te zijn; · afval en etensresten dienen zich niet in c.q. op de goederen te bevinden. Indien er niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, dan zal er een toeslag voor het afwassen gerekend worden. De toeslag bedraagt 100% van de huursom. d. De huurder dient goederen van stof, zoals linnengoed en parasols die tijdens het gebruik nat geworden zijn, te drogen, alvorens deze in te pakken ter voorkoming van vochtvlekken (spocht). e. Tafels, stoelen, sanitair, koffie- en theeapparatuur en keukenmaterialen dienen schoongemaakt te worden geretourneerd. f. Montage en demontage geschieden, tenzij schriftelijk wordt overeengekomen, uitsluitend door of namens de huurder. De aan montage en demontage verbonden kosten zullen afzonderlijk aan de wederpartij in rekening worden gebracht en maken dus geen deel uit van de eigenlijke kostprijs van het gehuurde.

ARTIKEL 11 Tenten a. De huurder is verplicht de loop van alle leidingen in het terrein en de toegangswegen waar de tent dient te worden geplaatst schriftelijk aan Partyverhuur Zwolle mee te delen. Indien de huurder dit nalaat en nadien blijkt dat er beschadigingen zijn opgetreden aan leidingen e.d., dan is de huurder volledig aansprakelijk voor de schade en vrijwaart hij Partyverhuur Zwolle voor eventuele aanspraken van derden. b. Indien voor plaatsing van het gehuurde volgens de plaatselijke gemeentelijke instantie een vergunning is vereist, zal de huurder er zorg voor dragen dat een dergelijke vergunning aanwezig is op het moment dat met de montage van het gehuurde een aanvang wordt gemaakt. De uit de vergunningsaanvraag voortgekomen kosten komen geheel voor rekening van de huurder. c. Het is de huurder niet toegestaan open vuur, zoals barbecue e.d., in de tent te gebruiken. Verwarmingsbronnen, zoals warmtekanonnen, straalkachels en verlichting dienen zodanig te worden geplaatst of opgehangen, dat geen schade aan het tentzeil wordt toegebracht. d. Versiering die in de tent wordt opgehangen, zoals crêpepapier en papieren pavoiseerlijnen, dient zodanig te worden opgehangen dat bij neerslag, condens, vocht e.d. de kleurstof geen vlekken op het tentdoek veroorzaakt. e. Indien de overeengekomen hulp van de huurder bij montage en demontage van de tenten niet aanwezig is, of naar het oordeel van Partyverhuur Zwolle hieraan onvoldoende medewerking wordt verleend, is de huurder aan Partyverhuur Zwolle een extra vergoeding verschuldigd voor de extra te verrichten (schoonmaak)werkzaamheden. f. Het is de huurder behoudens schriftelijke toestemming van Partyverhuur  Zwolle verboden een tent te verplaatsen. Schade ontstaan door verplaatsing van de tent is voor rekening van de huurder. g. Indien bij het opzetten van de tenten blijkt dat de tenten en de vloeren hier volgens het oordeel van Partyverhuur Zwolle niet gebouwd c.q. gelegd kunnen worden blijft de huurder de huurprijs verschuldigd. Partyverhuur Zwolle kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vervolgschade door het niet kunnen bouwen van de tent c.q. het leggen van de vloeren. h. Partyverhuur Zwolle is niet aansprakelijk voor schade welke door hulpkrachten van de huurder is veroorzaakt, tijdens het assisteren bij de (de)montage van de tenten en de vloeren. i. Het beplakken of beschilderen van het tentdoek en de constructie, alsmede het ophangen van materiaal door middel van nietjes en plakband is niet toegestaan. j. De locatie moet vanaf ’s ochtend 08.00 uur vrij zijn van materialen zoals tuininventaris, plantenbakken, auto’s e.d. zodat de opbouw gelijk van start kan gaan. k. De tent dient op afgesproken dag en tijd leeg te worden opgeleverd.

ARTIKEL 12 Schade en schadevergoeding a. Het gehuurde blijft te allen tijde eigendom van Partyverhuur Zwolle. b. De huurder is aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging, breuk of het op enigerlei wijze onbruikbaar worden van de gehuurde goederen en zal alsdan de gehuurde goederen tegen nieuwwaarde dienen te vergoeden. Indien schade aan tenten is geconstateerd, zal de schadevergoeding door Partyverhuur Zwolle worden gebaseerd op de gebruikswaarde van de tent. Deze waardebepaling door/namens Partyverhuur Zwolle is voor de huurder bindend. c. Bij verlies, diefstal, beschadiging, breuk e.d. dient de huurder hiervan Partyverhuur Zwolle onmiddellijk op de hoogte te brengen. d. Indien zoekgeraakte goederen of onderdelen daarvan door de huurder worden teruggevonden, dient de huurder deze binnen 14 dagen nadat de goederen overeenkomstig afspraak hadden moeten zijn geretourneerd alsnog aan Partyverhuur Zwolle te retourneren. Een eventueel reeds door de huurder betaalde schadevergoeding zal, indien de teruggevonden goederen zich nog in dezelfde staat bevinden als bij aanvang van de huurperiode, door Partyverhuur Zwolle aan huurder worden terugbetaald. Partyverhuur Zwolle is hierover geen rente aan de huurder verschuldigd. e. De huurder wordt geadviseerd de risico’s tegen storm, diefstal, vernieling, brand, blikseminslag enz. te verzekeren. f. De expertisekosten ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie- en reinigingskosten komen voor rekening van de huurder. De huurder is te allen tijde gebonden aan de bevindingen van Partyverhuur Zwolle dan wel aan de bevindingen van de door Partyverhuur Zwolle ingeschakelde expert. Indien Partyverhuur Zwolle de schade beneden de € 500,- begroot, zal de expertise door Partyverhuur Zwolle zelf worden verricht.

ARTIKEL 13 Betalingscondities a. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, dient betaling zonder korting of verrekening á contant dan wel op een door Partyverhuur Zwolle aangegeven rekeningnummer en in een door Partyverhuur Zwolle aangegeven valuta binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden. De kosten van overboeking op het door Partyverhuur Zwolle aangegeven rekeningnummer zijn voor rekening van de huurder.

  1. Partyverhuur Zwolle is te allen tijde gerechtigd de gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de factuurprijs van de huurder te vorderen. c. Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de huurder zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag 2 % rente op maandbasis verschuldigd, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt aangemerkt. d. Alle op de invordering vallende kosten, daaronder onder andere begrepen buitengerechtelijke incassokosten en pre processuele kosten, zijn voor rekening van de huurder. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. e. Partyverhuur Zwolle is te allen tijde gerechtigd, alvorens zijn verplichtingen na te komen, naar zijn oordeel voldoende zekerheid te verlangen voor de nakoming van de verplichtingen van de huurder, indien naar het oordeel van Partyverhuur Zwolle de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Weigering van de huurder om de verlangde zekerheden te stellen, geeft Partyverhuur Zwolle het recht de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, onverminderd zijn recht op vergoeding van onkosten en winstderving. f. Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn, alsook wanneer de huurder in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) surseance van betaling vraagt, of zijn onder curatele stelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken en/of vorderingen van de huurder wordt gelegd, wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden. g. Door de huurder gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de verschuldigde kosten, vervolgens ter afdoening van de verschenen rente, en tenslotte ter afdoening van de opeisbare facturen, die het langst openstaan, zelfs al vermeld de huurder dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

ARTIKEL 14 Niet-toerekenbare tekortkoming a. Indien Partyverhuur Zwolle door een niet-toerekenbare tekortkoming is verhinderd de overeenkomst na te komen, is Partyverhuur Zwolle gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en kan zij dientengevolge niet langer worden gehouden aan de opgegeven levertijd. De huurder kan uit dien hoofde geen recht op een eventueel overeengekomen boete noch op vergoeding van kosten, schade, daaronder begrepen gevolgschade, of interesten doen gelden. b. Als een niet-toerekenbare tekortkoming zal o.a. gelden: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstaking of uitsluiting, brand, slechte weersomstandigheden, ongeval en ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, beperkingen van invoer/uitvoer of andere beperkingen van overheidswege, alsmede elke belemmerende omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Partyverhuur Zwolle afhankelijk is, zoals de niet- of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Partyverhuur Zwolle zijn ingeschakeld.

ARTIKEL 15 Aansprakelijkheid a. Partyverhuur Zwolle is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, directe en/of gevolgschade, daaronder begrepen schade aan personen, zaken of percelen van derden, ontstaan door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van grove schuld of opzet harerzijds. b. Partyverhuur Zwolle is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor handelingen van haar werknemers of andere personen, die binnen zijn risicosfeer vallen, hierbij inbegrepen (grove) schuld of opzet dezer personen. c. Indien Partyverhuur Zwolle op basis van haar op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortingsrecht of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van een dergelijk recht ten onrechte is geschied, is Partyverhuur Zwolle niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over te gaan. d. In die gevallen waarin Partyverhuur Zwolle aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot de huurprijs van de goederen, ongeacht een eventuele dekking door de verzekeraar(s). e. De huurder vrijwaart Partyverhuur Zwolle tegen iedere vordering tot schadevergoeding van derden, ongeacht de oorzaak.

ARTIKEL 16 Conversie a. De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. b. Partyverhuur Zwolle en de huurder zijn gehouden bepalingen welke nietig zijn of zijn vernietigd te vervangen door bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepalingen.

ARTIKEL 17 Geschillen a. Op alle overeenkomsten welke door Partyverhuur Zwolle worden gesloten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. b. Alle geschillen welke bij de uitvoering van of in verband met een overeenkomst zijn ontstaan, zullen uitsluitend beslecht worden door de Arrondissementsrechtbank te Zwolle, tenzij de Kantonrechter ingevolge dwingende wettelijke bepalingen ter zake een zodanig geschil bevoegd is. c. Indien Partyverhuur Zwolle in rechte wordt betrokken en nadien blijkt dat dit geheel of grotendeels ten onrechte is geschied, is de huurder de kosten van buitengerechtelijk verweer tot aan de datum van dagvaarding aan Partyverhuur Zwolle verschuldigd.